Privacy

Dit is het privacy statement van de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS (de Commissie of wij). In dit statement legt de Commissie uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren en wijzen wij de aanvrager van een individuele tegemoetkoming (u) op zijn of haar rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. 

De Commissie heeft de N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) geadviseerd over een individuele tegemoetkoming voor slachtoffers van transporten door NS. NS heeft dit advies integraal overgenomen en de Commissie gevraagd de tegemoetkomingsregeling uit te voeren. 

Op basis van deze tegemoetkomingsregeling dienen wij te beoordelen of belanghebbenden en/of weduwen of weduwnaars en/of kinderen en/of erfgenamen in aanmerking komen voor een individuele tegemoetkoming. Voor deze beoordeling, de toe- of afwijzing van een aanvraag en de eventuele uitbetaling van de tegemoetkoming hebben wij noodzakelijkerwijs een aantal persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om te beoordelen of al eerder een aanvraag voor een individuele tegemoetkoming voor de belanghebbende is ingediend. 

Wij vragen u (persoons)gegevens van de belanghebbende en van de aanvrager ter beschikking te stellen waarmee wij (i) de identiteit van de belanghebbende kunnen vaststellen en (ii) de identiteit, verhouding tot de belanghebbende, adres- en betaalgegevens van de aanvrager kunnen vaststellen. 

Bij de uitvoering van haar taak laat de Commissie zich ondersteunen door derden. Dit zijn onder meer accountants- en advieskantoor PwC en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Wij hebben overeenkomsten gesloten met PwC en Westerbork om de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen. De Commissie is de verwerkingsverantwoordelijke en PwC en Westerbork gelden als (sub)verwerkers, in opdracht van de Commissie. 

PwC ondersteunt de Commissie bij de beoordeling van een aanvraag, onder meer door een afgeschermd systeem te faciliteren waar de aanvraag in kan worden verwerkt en opgeslagen. PwC controleert eveneens of een aanvraag volledig is en of de juiste documenten zijn bijgevoegd. Westerbork gaat in opdracht van de Commissie na of de belanghebbende bij haar bekend is als belanghebbende. De uiteindelijke beoordeling ligt bij de Commissie. 

Het doel van de Commissie is het geven van uitvoering aan de individuele tegemoetkomingsregeling. Nadat de tegemoetkomingsregeling is uitgevoerd zal de Commissie zichzelf opheffen. Op dat moment zal de Commissie uw persoonsgegevens definitief (laten) verwijderen. 

Wij vragen u uitdrukkelijk om toestemming te verlenen voor de beschreven verwerking van persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u ons niet langer toestaat om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen. Intrekking van de toestemming betekent evenwel dat de Commissie geen uitvoering kan geven aan de individuele tegemoetkoming. 

U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist zijn. U heeft voorts het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u aan ons richten. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen, opmerkingen of klachten kunt u richten aan privacy@commissietegemoetkomingns.nl of aan Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS; Postbus 439; 1000 AK Amsterdam. 

De Stichting verzamelt uitsluitend die persoonsgegevens die u als bezoeker van de website besluit achter te laten. Met het achterlaten van uw e-mailadres kan de Stichting periodiek nieuwsbrieven of andere (algemene) berichten sturen om u op de hoogte te houden van de uitvoering van de opdracht van de Stichting. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend hiervoor gebruiken en deze niet delen met derden. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor de duur van de uitvoering van de opdracht van de Stichting. Het staat u vanzelfsprekend te allen tijde vrij om zich uit te schrijven van onze nieuwsbrief en/of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons voorts verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. In een voorkomend geval kunt u bij de Autoriteit persoonsgegevens ook een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens.